Voimassaolevat säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Akkuteollisuus ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä käytetään epävirallista nimitystä Finnish Battery Industries.

2§ Tarkoitus

Yhdistys on akkutoimialalla toimivien yritysten yhteenliittymä elinkeinopoliittisissa asioissa.

Yhdistyksen tehtävänä on edistää jäsentensä elinkeinopoliittisia toimintaedellytyksiä ja näiden välistä yhteistoimintaa sekä edustaa
jäseniään ja valvoa niiden yhteisiä elinkeinopoliittisia etuja.

Yhdistys toimii alansa yritys- ja elinkeinotoiminnan kilpailukyvyn edistämiseksi ja edistää alallaan yrittäjyyttä, markkinataloutta,
terveitä liiketoiminnan muotoja ja kansainvälistymistä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen siihen osallisille.

3§ Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. osallistuu lakien ja muiden päätösten ja toimenpiteiden valmisteluun, seuraa alansa elinkeinopoliittista kehitystä ja lainsäädäntöä, julkista hallintoa sekä muuta kehitystä alalla ja tekee niitä koskevia aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja,
 2. tiedottaa alan kehityksestä jäsenilleen sekä ohjaa ja neuvoo jäseniään yritystoimintaa koskevissa kysymyksissä ja viranomaisten kanssa asioitaessa,
 3. edistää jäsentensä ammattitaitoa ja -tietoa sekä niiden kannattavuutta, tuottavuutta sekä korkealaatuista tuotantoa tarjoamalla niille palveluja tutkimuksen, koulutuksen, selvitysten ja tilastojen muodossa,
 4. vahvistaa tiedotuksella akkutoimialan ulkoista kuvaa niin, että se perustuu tosiasioihin ja vastaa alan todellista merkitystä,
 5. pitää yhteyttä viranomaisiin ja elinkeinoelämän järjestöihin kotimaassa ja ulkomailla jäsentensä toimintaan vaikuttavien
  kysymysten selvittämiseksi ja tuloksellisen yhteistoiminnan aikaan saamiseksi ja
 6. edustaa jäseniään elinkeinoelämän järjestöissä sekä tarpeellisiksi katsotuissa yhteisöissä ja elimissä sekä osallistuu alan järjestöjen kansainväliseen yhteistoimintaan.

4§ Jäseneksi hakeminen

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä akkutoimialalla toimiva osakeyhtiö, muu oikeustoimikelpoinen yhteisö tai yksityinen elinkeinoharjoittaja, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistyksen jäseniä voivat olla sekä Kemianteollisuus KT ry:n jäsenyritykset että yritykset, jotka ovat jäseniä jossain muussa Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenliitossa joko suoraan tai sen toimialajärjestön kautta. Yhdistyksellä voi olla myös liitännäisjäseniä.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on liitettävä hallituksen määräämä
tarpeellinen selvitys.

5§ Jäsenmaksut

Yhdistys perii vuosittaisen jäsenmaksun kattaakseen toimintakustannuksiaan. Jäsenmaksusta päättää vuosikokous.

Yhdistyksen kokous voi erityisestä syystä päättää ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä. Päätös lisäjäsenmaksusta voidaan tehdä kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Lisäjäsenmaksun suuruus voi olla enintään kaksi kertaa niin suuri kuin varsinainen jäsenmaksu.

Jäsen on velvollinen vuosittain antamaan yhdistykselle kirjallisesti jäsenmaksun määräämiseen ja maksamiseen liittyvät tarpeelliset tiedot toiminnastaan sekä muut yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot. Näin saadut jäsentä koskevat yksilöidyt tiedot pidetään salaisina, ellei jäsen ole antanut lupaa niiden julkistamiseen.

Uusi jäsen maksaa jäsenmaksua ensimmäisenä jäsenvuotena vain niiltä
kuukausilta, joina se on kuulunut yhdistykseen.

6§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsenyys lakkaa sen tammi- tai heinäkuun 1. päivänä, joka ensiksi seuraa kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä, ellei hallitus erityisestä syystä päätä lyhyemmästä ajasta.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä
ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki erääntyneet jäsenmaksut.

7§ Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen jäsenet yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen asioita hoitavat hallitus, sen työvaliokunta sekä toimitusjohtaja.

8§ Yhdistyksen kokoukset ja niiden koollekutsuminen

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- ja toukokuun välisenä aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen jäsenillä ja yhdistyksen toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä yhdistyksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

9§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 3. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 4. esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta edellisenä vuonna,
 5. esitellään edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus,
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
 7. esitellään toimintasuunnitelma alkanutta vuotta varten,
 8. määrätään alkaneen vuoden jäsenmaksu sekä määrätään maksujen ajankohta,
 9. vahvistetaan alkaneen vuoden talousarvio,
 10. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja päätetään, valitaanko hallituksen varsinaisille jäsenille varajäsenet,
 11. määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot,
 12. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä mahdolliset hallituksen varajäsenet,
 13. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja,
 14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Vuosikokouksessa käsitellään lisäksi muut asiat, jotka hallitus esittää tai jotka liiton jäsenet ovat esittäneet kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

10§ Hallitus ja sen kokoukset

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja 2-10 muuta varsinaista
jäsentä sekä 0-10 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan yhden varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

Yhdistyksen toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

11§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 1. lain ja näiden sääntöjen mukaisesti hoitaa yhdistyksen asioita, vastata yhdistyksen kokousten valmistelusta ja niiden päätösten toimeenpanosta,
 2. valvoa, että näitä sääntöjä ja hallituksen niiden nojalla tekemiä päätöksiä noudatetaan,
 3. käsitellä ja ratkaista yhdistykselle osoitetut jäsenhakemukset sekä ottaa ja erottaa jäsenet,
 4. kutsua yhdistyksen kokous koolle ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat,
 5. esittää yhdistyksen vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta,
 6. valmistella vuosikokoukselle mahdollinen vaalivaliokunnan asettaminen,
 7. päättää yhdistyksen elinkeinopoliittisen toiminnan suuntaviivoista sekä elinkeinopoliittisesti merkittävistä yhdistystä koskevista asioista siten, että ne ovat sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa,
 8. seurata kehitystä yhdistyksen toimintapiirissä sekä yhdistyksen toiminnan tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta jäsenten kannalta,
 9. laatia kutakin kalenterivuotta varten toimintasuunnitelma ja ehdotus talousarvioksi ja jäsenmaksuiksi,
 10. asettaa tarvittaessa keskuudestaan työvaliokunta,
 11. asettaa yhdistyksen toiminnassa tarvittavat jaostot ja työryhmät sekä nimittää niiden puheenjohtajat ja päättää niiden lakkauttamisesta,
 12. ottaa ja erottaa toimitusjohtaja,
 13. valita yhdistyksen edustajat keskeisiin elinkeinoelämän järjestöihin ja
 14. huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta sekä päättää asioista, jotka yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan eivät kuulu yhdistyksen kokouksen tehtäviin.

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä.

12§ Työvaliokunta

Työvaliokunta asetetaan tarpeen mukaan.

Työvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 2 jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan.

Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Työvaliokunnan tehtävänä on

 1. valmistella hallituksen käsiteltäväksi tulevat asiat,
 2. valvoa yhdistyksen taloudenhoitoa ja
 3. suorittaa muut hallituksen sille hoidettavaksi antamat asiat.

13§ Jaostot ja työryhmät

Jäsenet, jotka kuuluvat yhdistyksen puitteissa samaan ryhmään, voivat muodostaa sektorikohtaisia jaostoja tai aihekohtaisia työryhmiä.

14§ Toimitusjohtajan tehtävät

Toimitusjohtajan tehtävänä on

 1. valmistella yhdistyksen, hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan kokouksissa esille tulevat asiat sekä huolehtia niiden päätösten toimeenpanosta,
 2. johtaa yhdistyksen toimistoa ja järjestää sen työt,
 3. huolehtia yhteydenpidosta jäseniin,
 4. edustaa yhdistystä ilman erillistä valtuutusta tuomioistuimissa ja viranomaisissa,
 5. huolehtia yhdistyksen hallinnosta ja taloudenpidosta ja
 6. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimiston henkilökunta niitä lukuun ottamatta, joiden palvelukseen ottaminen kuuluu hallitukselle sekä määrätä heidän työsuhteensa ehdoista.

15§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja kukin erikseen sekä ne hallituksen jäsenet sekä yhdistyksen toimihenkilöt, jotka hallitus on siihen oikeuttanut, kukin erikseen.

16§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Myös tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen kertomus liiton toiminnasta on annettava tilintarkastajille hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

17§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.