Akkuteollisuuden viestit hallitusohjelmaan

Akkuteollisuuteen tehtävien suurten investointien toteutumiselle tulee luoda kansainvälisesti kilpailukykyiset edellytykset.

Akkuteollisuus on merkittävä vientiala ja työllistäjä, joka tarjoaa kasvua ja uutta osaamista Suomeen. Alalle odotetaan seuraavien viiden vuoden aikana merkittäviä uusia investointeja, jotka tarjoavat tuhansia työpaikkoja.

Jotta toimiala kasvaa ja menestyy, tulee olla tarjolla runsaasti päästötöntä energiaa, erilaisia valtion tukijärjestelmiä sekä riittävästi osaavaa työvoimaa.

Toimenpiteet
 • Valmistellaan hallituskauden puoliväliin mennessä Suomessa toimiville, tuotannollista toimintaa harjoittaville yrityksille teollinen investointiohjelma, jonka tavoitteena on lisätä Suomen houkuttelevuutta teollisena investointikohteena. Ohjelman piiriin kuuluvat pilot- ja demonstraatiolaitokset sekä uusien teknologioiden käyttöönotto täydessä mittakaavassa. Hankkeiden yhteydessä tarkastellaan myös niihin liittyviä tarpeita infrastruktuurin suhteen. Ohjelman tuki myönnetään avustusmuotoisena. Tukiprosentin tulee olla samaa tasoa kuin keskeisten kilpailijamaiden vastaavissa ohjelmissa.
 • Energian ja raaka-aineiden verotus tulee säilyttää kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla, mikä tukee samalla vihreää siirtymää, sähköistymistä ja raaka-ainemurrosta. Sähkövero tulee säilyttää EU-minimissä teollisuudelle. Raaka-aineille ei tule asettaa veroja.

Lainsäädännön tulee olla selkeää ja ennakoitavaa, ja luvitusprosesseja tulee nopeuttaa.

Luvituksesta on muodostumassa hiilineutraaliutta ja laajemmin vihreää siirtymää edistävien investointien jarru. Lisäksi nykyisenkaltainen luvitusprosessi on lisännyt Suomen maariskiä kansainvälisten sijoittajien silmissä. Tarvitaan rankka luvitusprosessin virtaviivaistaminen nykyisen tilanteen nopeaksi korjaamiseksi.

Toimenpiteet
 • Lupien käsittelylle tulee asettaa 12 kk enimmäisaika.
 • Ympäristöluvan määräaikaistarkistuksen mahdollisuus tulee lisätä ympäristönsuojelulakiin.
 • Vihreän siirtymän hankkeiden luvituksen ohituskaistalle tulee saada myös akkualaan olennaisesti liittyvät kaivoshankkeet. Nopeutettu valitusten käsittely myös korkeammissa oikeusasteissa tulee varmistaa.
 • Viranomaiselle tulee varmistaa riittävät resurssit ja henkilöstön osaamistasoon tulee panostaa. Vihreän siirtymän investoinnit Suomessa moninkertaistaisivat lupakäsittelyjen määrän. On selvää, että lupaprosessien sujuvuus ei toteudu, mikäli viranomaisresursseja ei ole riittävästi eikä virkamiesten osaaminen vastaa vihreän kasvun edellyttämään osaamiskysyntään.
 • Kaikki investointihankkeet, joihin yritys tarvitsee useita eri lupia, hoidetaan keskitetysti yhden ja saman lupaprosessin kautta. Yritykselle tarjotaan tätä varten keskitetty asiointikanava (”yksi luukku”). Myös kaikki hanketta koskevat asiakirjat voidaan toimittaa tämän yhden asiointikanavan kautta. Asiointikanavasta ja koko prosessista tulee tehdä digitaalinen ja monikielinen, mikä on tärkeää ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi.
 • Vesipuitedirektiivin mahdollistamat joustot tulee ottaa Suomen kansallisessa lainsäädännössä täysimääräisesti käyttöön.
 • Yhdestä hankekokonaisuudesta tulisi voida valittaa vain kerran – koskien myös monilupaisia hankkeita.

Ammatillista koulutusta tulee kehittää vastaamaan yritysten tarpeita ja työperäistä maahanmuuttoa helpottaa.

Työvoiman saatavuus ja osaaminen ovat kriittisiä alan menestykselle. Kansainvälisen alan vetovoima ja myös pitovoima Suomessa tulee varmistaa, jotta saadaan tarvittavia osaajia myös ulkomailta.

Toimenpiteet
 • Ammatilliseen koulutukseen tulee myöntää englanninkielisen koulutuksen järjestämisluvat, kun oppilaitokset ja yritykset niitä yhdessä hakevat.
 • Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteita pitää joustavoittaa, jotta osaaminen vastaa paremmin yritysten tarpeisiin.
 • Työperäistä maahanmuuttoa tulee helpottaa niin, että tarvittavia työntekijöitä saadaan rekrytoitua myös ulkomalta.

Kriittisten raaka-aineiden saatavuus tulee varmistaa ja jätesääntelyä kehittää niin, että tarvittavien raaka-aineiden kierrätys saadaan optimoitua.

Suomalainen akkuteollisuus toimii kestävällä tavalla ja sen käyttämät raaka-aineet ovat vastuullisesti tuotettuja.

Kiertotalouden edistäminen on kriittistä akkumateriaalien riittävyydelle.

Toimenpiteet
 • Erityisesti akkuteollisuudelle kriittisten materiaalien tuotantoon ja jalostamiseen sekä kierrätyksen edistämiseen (koboltti, kupari, akkulaatuinen litium sekä nikkeli ja grafiitti) tulee panostaa.
 • Suomen akkuteollisuuden merkitys osana eurooppalaista arvoketjua tulee tunnistaa. Suomalaisten teollisten ja kiertotaloushankkeiden saaminen Euroopan Strategic Projects -listalle tulee varmistaa.